Genel Müdürümüzün Mesajı

Rinerji A.Ş. - Rize Elektrik Üretim A.Ş.

Türkiye geçtiğimiz on yılda kaydettiği ekonomik büyüme paralel olarak dünya'nın en hızlı büyüyen enerji piyasalarından biri haline gelmiştir. Enerji dağıtımının tamamen özel sektöre devredildiği ve enerji üretim varlıkları özelleştirmesinin önümüzdeki beş yıl içerisinde tamamlanmasının planlandığı bu dönemde başarılı bir biçimde uygulanan özelleştirme programı ülkenin enerji sektörüne son derece rekabetçi bir yapı ve büyüme için yeni ufuklar kazandırmıştır.
Ekonomik büyüme artan kişi başına düşen gelir olumlu demografik eğilimler ve yüksek şehirleşme hızı Türkiye'de enerji talebinin başlınca etmenlerini oluşturmakta olup bu talebin 2023 yılına kadar da yılda yaklaşık %6 artacağı tahmin edilmektedir. Özel sektör aracılığıyla yapılacak yeni yatırımlarla birlikte Türkiye'nin artan talebini karşılayabilmek amacıyla hali hazırda kurulu bulunan 74 GW'lık Elektrik kapasitesinin 2023 yılına kadar 120GW'a ulaştırılması beklenmektedir. Türkiye Tüketicilere sürdürülebilir ve güvenilir enerji sağlama çalışmaları kapsamında enerji üretim tesisini türüne ve kapasitesine bağlı olarak yatırımcılara tarife garantisi alım garantisi bağlantı öncelikleri lisans muafiyeti vb. gibi cazip teşfikler sunmaktadır.
Son 10 yılda ülkemiz özel kuruluşların iştirakini teşvik edip daha rekabetçi bir enerji piyasası oluşturarak enerji sağlama alanında oldukça önemli reformalara imza atmıştır. Enerji üretim varlıklarının özelleştirmesinin yanı sıra özel sektörden daha fazla yatırım çekmek için gerekli koşulların oluşturulması stratejisiyle birlikte elektrik üretim sektöründeki özel şirketlerin payı hızla artmış ve 2002 yılında %32 iken 2015 yılında %75'e yükselmiştir. Ülkemizin daha rekabetçi bir enerji sektörü oluşturmak için attığı bir başka adımda bir enerji borsanının kurulmasıdır. Bu borsa kurulduktan sonra yalnızca pazarda liberalleştirmeyi arttırmayacak aynı zamanda şeffaflık sağlayacak arz ve talep arasında sağlıklı bir denge kurulmasına yardımcı olacaktır.

Türkiye'de su, rüzgar, güneş, jeotermal ve diğer enerji türleri gibi birçok yenilenebilir enerji türüne yönelik üretim fırsatı bulunmakla birlikte uygun tarife garantileri ile desteklenen teşvik edici politikaların ulusal şebeke içindeki payının önümüzdeki yıllarda artması beklenmektedir. Ülkenin toplam kurulu gücündeki yenilenebilir kaynak payını 2023 yılı itibari ile %30 gibi dikkat çekici bir seviyeye çıkarmayı öncelik haline getirirken diğer taraftan gerek bireysel gerek kurumsal düzeylerde enerji tasarrufuna yönelik ilkeleri belirleyen yasaları çıkarmak ve enerji verimliliğini yatırımlarına teşvikler sunmak süretiyle enerji verimliliği kavramını hayata geçirmektedir.


Rinerji Grubu olarak 2012 yılında devreye alınan ilk %100 yerli santral özelliği taşıyan firmamız YEKDEM'den 2.00 USD/Sent ilave teşvik alarak 9.3 USD/Sent'e enerjimizi satmaktayız. Başta elimizdeki sanayiciler olmak üzere bütün sanayicilerin elektrik enerjisi ihtiyacını piyasa şartlarından daha düşük maliyetlerde temin etmek ve ülke ekonomisine ivme kazandırmak misyonuyla 2020 yılında enerji sektöründe yerel yatırımcılar arasında ilk 10'da olmak vizyonuyla hızla büyümeye devam eden şirketimiz Vizyon ve Misyonumuzu gerçekleştirebilmek için başta çalışanlarımızın can ve mal güvenliği olmak üzere doğayı ve çevremizi koruyarak yenilenmeyi ve hertürlü fikre düşünceye açık bir şekilde yolumuza devam etmekteyiz.